Plesna izba Maribor

Skok na vsebino // Skok na meni

Plesna izba Maribor - Uvodna stran
Foto: Saša Huzjak

Sodobna plesalnica - NOVI KLAS

Pedagog: Dalanda Diallo

Priporočena starost udeležencev: 5 in 6 let
Termin: torek, 17.00-18.00

Prijavnica

Plesalci Sodobne plesalnice  dodatno spoznavajo s pedagoginjo Dalando Diallo temeljno plesno-baletno tehniko, kar nato v nadaljnjem pedagoškem procesu integrirajo v svoje znanje sodobne plesne tehnike.

Otroci – mladi plesalci, se počutijo udobno v neverbalni govorici ustvarjalnega giba, saj le-ta spodbuja ter podpira odnos med mišljenjem, delovanjem, čustvi in občutki. Pedagogika sodobnega plesa in ustvarjalnega giba upošteva zakonitosti psihofizičnega razvoja otroka tudi s tem, da upošteva anatomijo telesa, individualni telesni in gibalni razvoj. Hkrati zaobjema principe ustvarjanja in izražanja z gibom ter učenja z odkrivanjem, preizkušanjem in reševanjem gibalnih nalog. Ob tem pa se mladi plesalci na njim primeren način seznanjajo z elementi sodobnega plesa in plesne tehnike nasploh.

Otrok je v ustvarjalnem plesnem procesu aktivno vpet tudi v skupinsko dinamiko odnosov med člani skupine, ki ga uči sodelovati, se prilagoditi zahtevam naloge, prevzeti vodenje in biti voden. Ob reševanju gibalne naloge na izbrano temo otroci v skupini prevzemajo, preizkušajo in izmenjujejo različne možne vloge ter se s tem učijo skupinskega dela in ustvarjanja pozitivnih medosebnih odnosov.

V pedagoškem procesu ustvarjalni gib oz. gibalni princip z določeno kvaliteto (energija, prostor, deli telesa in celota, dinamika, čas,…) izzovemo s  spodbudami, ki otroku pomagajo, da se odpre in izrazi to, česar z besedami ne more. Notranje spodbude za plesno ustvarjanje predstavljajo predhodna doživetja, domišljijske predstave in podoživljanja otrokovega čustvenega stanja, zunanje pa izhajajo iz opazovanja in raziskovanja naravnega okolja z vsemi čutili, izdelkov, predmetov, glasbe, zvokov, poezije, pravljic, najrazličnejših rekvizitov in didaktičnih pripomočkov. Čim mlajši je otrok, bolj potrebuje spodbude za gibalno ustvarjanje v obliki sredstev in konkretnih vsebin, z odraščanjem pa polagoma vedno več črpa iz svojih doživetij in abstraktnega mišljenja.

Snježana Premuš, strokovna selektorica regijske plesne revije Plesni utripi pod okriljem JSKD (marec, 2019), o delu pedagoginje Tanje Verglez s skupinami Sodobna plesalnica 1, 2 in 3, v šolskem letu 2018/19:

"Pedagoginja v vseh treh točkah pokaže izrazito čuječ posluh za prisotnost otrok. Otroci v njenih koreografijah so poponoma angažirani - ampak ne po navodilih, temveč je jasno, da so soudeleženi pri procesu in zato lahko ponotranjeno izvajajo material in dogovore v koreografijah/…/Posebnost koreografij, ki jim sedaj že nekaj let sledim in se mi zdi pomembno izpostaviti, je tudi vzpostavljanje skupnosti. Otroci imajo empatičen odnos drug do drugega, čuti se globlja povezanost. V strukture, ki so skupinske, vstopajo sproščeno, čutijo se med sabo. In tako funkcionira tudi odnos med posameznikom in skupino. V teh točkah lahko doživljamo posameznika kot samostojnega in v odnosu do skupine (ponavadi so namreč posamezniki, skoraj klišejsko v točkah izpostavljeni kot solisti - hierarhija, ali žrtve - skupina ga želi izločiti).

Verglezova s svojimi otroci vzpostavlja svet, kjer se posameznik ne boji biti sam (kajti bistvena je razlika med samoto in osamljenostjo) oziroma tudi ko se odcepi, nekaj izvede ali vzpostavi odnos od daleč, a je še vedno tesno povezan s skupino. Takšni otroci so sposobni ustvarjati skupnost in razvijati ustvarjalnost, ki tudi veje iz točk in verjetno tudi spreminjati svet."

Delak, M. (2008). Sodobni ples in kulturna vzgoja. V N. Požar Matijašič in N. Bucik (Ur.), Kultura in umetnost v izobraževanju – popotnica 21. stoletja (str. 120–127). Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Geršak, V. in Lenard, V. (2012). Vmesni model za izvajanje plesne umetnosti v vrtcu. Revija za elementarno izobraževanje, 5 (2–3), 91–106.

Geršak, V. (2014). Pot mišljenja – vloga gibalno-plesnih dejavnosti pri učenju in pomnjenju. V V. Geršak in N. Meško (Ur.), Zbornik 2. mednarodne konference plesne pedagogike. Ljubljana: JSKD.

Kroflič, B. in Gobec, D. (1995). Igra – gib – ustvarjanje – učenje: metodični priročnik za usmerjene gibno-plesne dejavnosti. Novo mesto: Pedagoška obzorja.

Meško, N. (b.d.). Učna ura o sodobnem plesu. Iz http://www.en-knap.com/att/697.html

Meško, N., Geršak, V., Pikalo, P., Rupnik, V. in Kasjak, M. (2011). Plesna umetnost. V N. Bucik, N. Požar Matijašič in V. Pirc (Ur.), Kulturno-umetnostna vzgoja: priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol (str. 255–270). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Verglez, T. (2016). Vloga staršev pri vključevanju otrok v sodobni ples (Neobjavljeno diplomsko delo). Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta.

Plesne e-novice
Prijavite se na e-novice Plesne Izbe Maribor - naše plesne e-novice direktno v Vaš e-poštni nabiranik!
Iskalnik